Služby

Ako nezávislý stavebný /technický/ dozor v odbore pozemné stavby vám môžem pomôcť:

 • aby bol váš stavebný projekt v súlade s harmonogramom, znížili sa technické riziká a zabránilo sa chybám v konštrukcii prostredníctvom nepretržitého dohľadu
 • s dodržiavaním príslušných stavebných predpisov, noriem STN, normy kvality, BOZP na stavbe a pokyny pre poisťovne
 • so zabezpečením, aby boli všetky práce v súlade so špecifikovanou technickou dokumentáciou, stavebným povolením a inými rozhodnutiami
 • s organizovaním a riadením kontrolných dní, zápisov do stavebného denníka
 • s vykonávaním priebežnej kontroly (kontrolu dielčích prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými)
 • pri preberaní prác a kontrole odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní
 • so sledovaním, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác
 • s kontrolou správneho uskladnenia materiálov, strojov a zariadení na stavenisku v zmysle POV (projekt organizácie výstavby)
 • pri vyhotovení a archivácií fotodokumentácie a videozáznamu stavby a zakrytých častí
 • s prípravou podkladov na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby alebo jej časti
 • pri kolaudácií stavby (príprava, účasť, odstránenie kolaudačných chýb, vydanie kolaudačného rozhodnutia)

Ostatné služby:

 • Kontrolu cien a výkazov výmer projektových a stavebných prác /CENKROS/
 • Organizáciu výberových konaní vrátane vyhodnotenia
 • Prípravu podkladov a dokumentov pre stavebné a kolaudačné konanie
 • Sprostredkovanie vypracovania projektovej dokumentácie
 • Sprostredkovanie vypracovania energetického certifikátu potrebného ku kolaudácii stavby