Stavebný dozor

Stavebný dozor

Stavebný dozor je podľa § 45 Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) vybranou činnosťou vo výstavbe, ktorá je definovaná ako vedenie uskutočňovania stavieb.

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

 • sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
 • zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Prečo využívať služby stavebného dozora?

 • poskytuje profesionálnu, nezávislú kontrolu a dohliada na všetky aspekty stavebnej činnosti (kvalita, harmonogram, rozpočet)
 • prispieva k zabezpečeniu úspešného dokončenia Vášho projektu v termíne
 • prispieva k zvyšovaniu kvality a hospodárnosti stavebnej činnosti

Technický dozor investora (TDI)

Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozora nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorí chcú kontrolovať práce dodávateľa. Ide o činnosť vykonávanú na základe dobrovoľného záujmu a požiadavky objednávateľa (investora), ktorá je čiastočne podmienená zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu.

Technický dozor investora možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s:

 • projektovou dokumentáciou – Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), projekt (dokumentácia) pre stavebné povolenie (PSP, DPS), realizačná projektová dokumentácia (RPD)
 • s podmienkami stavebných povolení – stavebné povolenie (povolenie stavby), vodoprávne povolenie (povolenie vodnej stavby), povolenie cestnej stavby
 • vyjadreniami majiteľov a správcov inžinierskych sietí – voda, kanalizácia, elektro a iné
 • právnymi predpismi
 • technickými normami STN, prípadne prevzatými napr. EN
 • zmluvnými podmienkami – harmonogram stavby, rozpočet stavby, kvalita a iné
 • harmonogramom stavby (čas výstavby)
 • rozpočtom stavby resp. cenou stavby

Súvisiace vyhlášky k výkonu činnosti stavebného /technického/ dozora:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-532

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-453