Drobná stavba

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu).“ (§ 139b ods. 7 stavebného poriadku) Pre tieto stavby zároveň platí, že podstatne neovplyvňujú životné prostredie. Stavebný poriadok taxatívne vymedzuje, čo zaraďujeme medzi takzvané drobné stavby. Rozumieme nimi:

  1. prízemné stavby s plochou nepresahujúcou 25 m2 a výškou maximálne 5 m. Medzi takéto stavby môžeme zaradiť rôzne prístrešky, práčovne, úschovne bicyklov či kočíkov atď.
  2. podzemné stavby s plochou nepresahujúcou 25 m2 a hĺbkou maximálne 3 m. Takéto parametre môže spĺňať napríklad pivnica či žumpa atď.

Okrem vyššie uvedených sa v zmysle § 139b ods. 8 stavebného poriadku za drobné stavby považujú aj:

  • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva
  • oplotenie
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
  • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2