Manažment stavieb

Nie je zákonom stanovená činnosť ale v skratke zabezpečuje komplexné vedenie a riadenie Vášho zámeru od získania jednotlivých stavebných a iných povolení cez samotnú výstavbu až po  odovzdanie resp. prebratie stavby od dodávateľa.

Poskytuje profesionálnu, nezávislú kontrolu a dohliada na všetky aspekty stavebnej činnosti (kvalita, harmonogram, rozpočet)

Prispieva k zabezpečeniu úspešného dokončenia Vášho projektu v termíne.

Prispieva k zvyšovaniu kvality a hospodárnosti stavebnej činnosti.

Ako projektový manažér v rámci manažmentu stavby Vám poskytnem:

 

 • Komplexne zastreším prípravu a realizáciu - riadenie a koordinovanie stavebného projektu  
 • Zabezpečím územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 • Zabezpečím podanie žiadostí, ohlásení a súhlasov potrebných k realizácií
 • Prevzatie a kontrola projektovej dokumentácie
 • Spolupracovanie so stavebnými projektantmi 
 • Spoluúčasť na obchodných stretnutiach ohľadne realizácie stavebného projektu
 • Dohliadam nad správnym ocenením projektu a spracovaním cenovej ponuky
 • Zabezpečujem kontrolu dodržovania kvality a harmonogramu vykonaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou a zmlúv uzatvorených s dodávateľmi
 • Kontrola a koordinácia subdodávateľov
 • Samostatná príprava a kontrola zmlúv
 • Samostatné tendrovanie dodávateľov
 • Reporting - pravidelne informovanie investora o postupe stavebných prác
 • Spolupracovanie pri preberaní stavebných diel

Zároveň Vám viem zabezpečiť:

 • sprostredkovanie vypracovania projektovej dokumentácie
 • kontrolu cien a výkazov výmer projektových a stavebných prác 
 • organizáciu výberových konaní vrátane vyhodnotenia 
 • prípravu podkladov a dokumentov pre stavebné a kolaudačné konanie
 • sprostredkovanie vypracovania energetického certifikátu potrebného ku kolaudácii stavby
 • geodetické a vytyčovacie práce