Technický dozor investora /TDI/

Kto a čo je technický dozor investora

Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozoru nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorí chcú kontrolovať práce dodávateľa. Ide o činnosť vykonávanú na základe dobrovoľného záujmu a požiadavky objednávateľa (investora), ktorá je čiastočne podmienená zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu.

Stavebný dozor
Stavebný dozor

Súvisiace vyhlášky k výkonu činnosti stavebného /technického/ dozora:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-532

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-453

Technický dozor možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s:

 • Projektovou dokumentáciou

  projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (PSP), projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (RPD)

 • S podmienkami stavebných povolení

  stavebné povolenie (povolenie stavby), vodoprávne povolenie (povolenie vodnej stavby), povolenie cestnej stavby

 • Vyjadreniami majiteľov a správcov inžinierskych sietí

  voda, kanalizácia, elektro a iné

 • Právnymi predpismi

 • Technickými normami STN, prípadne prevzatými napr. EN

 • Zmluvnými podmienkami

  harmonogram stavby, rozpočet stavby, kvalita a iné

 • Harmonogramom stavby (čas výstavby)

 • Rozpočtom stavby resp. cenou stavby