Jednoduchá stavba

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona.

Podľa § 139b ods. 1 stavebného zákona: „Jednoduché stavby sú:

  • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
  • stavby na individuálnu rekreáciu,
  • prízemné stavby a stavby zriadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m
  • oporné múry,
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2